parafianidzica@wp.pl
13-100 Nidzica
ul. ?wirowa 4
tel/fax  0896252605

nr konta parafialnego:
91 8834 0009 2001 0000 0446 0001

 

 
Start arrow M?j modlitewnik arrow Rachunek sumienia i spowied? arrow Rachunek sumienia dla doros?ych
Rachunek sumienia dla doros?ych PDF Drukuj Email
Wpisał: ks. Adam   
12.07.2006.

5.  Rachunek sumienia cz?owieka doros?ego      Ojcze, staj? przed Tob?, pragn? wobec ciebie zda? spraw? z mojego ?ycia. Chc? stan?? w prawdzie, nie chc? niczego ani przed Tob?, ani przed sob? ukrywa?. Chc? spojrze? w twarz Twojego Syna, który jest dla mnie Drog?, Prawd? i ?yciem, chc?, aby os?dzi?y mnie Jego s?owa. Daj mi ?wiat?o Twego Ducha, aby udzieli? mi ?aski skruchy, bym odwa?nie odwróci? si? od z?a, które pope?ni?em oraz pokornie i z prostot? wyzna? moje grzechy wobec Ko?cio?a; abym naprawi?, co tylko - z Twoj? pomoc? - mog? naprawi?, Umocnij moj? nadziej?, aby moje postanowienie poprawy by?o niez?omne. I prowad? mnie, Ojcze, do Ciebie, abym Ci? wielbi? na wieki wieków.


1.      Wobec Boga

"Bo gdzie jest twój skarb, tam b?dzie i serce twoje" (Mt 6, 21)

·     Gdzie jest twój skarb, czyli , co jest dla ciebie najwi?ksza trosk? w ?yciu, najwi?ksz? mi?o?ci?, najgor?tszym pragnieniem? Czy jest to Bóg, czy te? inna osoba, inna troska, inna rzecz?

·     Czy zawsze w swoich wa?nych lub mniej istotnych wyborach ?wiadomie liczysz si? z Bogiem? Mo?e zapominasz o Nim b?d? te? przypominasz sobie zbyt pó?no?

·     Czy zwa?asz na obecno?? Boga w ró?nych sytuacjach twojego ?ycia? Czy zadajesz sobie pytanie o to, co Bóg mówi do ciebie przez ró?ne okoliczno?ci twojego ?ycia?

·     Czy bardziej wierzysz w wró?by, horoskopy, przeznaczenie ni? w Boga?

·     Jaki jest twój obraz Boga? Czy bardziej si? Go boisz ni? kochasz?

·     Czy wierzysz w Jego mi?osierdzie?

·     Czy zuchwale nadu?ywasz mi?osierdzia Bo?ego i grzesz?c, liczysz na ?atwe przebaczenie?

" Nieustannie si? módlcie" (1 Tes 5, 17 )

·     Czy modlisz si? regularnie czy te? przypadkowo, kiedy ci przyjdzie na to ochota lub jeste? w potrzebie?

·     Czy wzbogacasz swoj? modlitw? poprzez lektur? Pisma ?wi?tego, tekstów do?wiadczonych w modlitwie ?wi?tych i pisarzy religijnych? Kiedy ostatnio uczestniczy?e? w rekolekcjach? Czy wype?ni?e? obietnice dane bogu po rekolekcjach?

·     Jak wygl?da twój udzia? we mszy ?wi?tej? Czy uczestniczysz w Eucharystii regularnie, czy uczestniczysz czynnie?

·     Czy o troszczysz si? o to , aby twoja wiara bu?a g??bsza, coraz bardziej dojrza?a? Czy regularnie czytasz Pismo ?wi?te, czy poznajesz coraz pe?niej, kim by? [jest] Jezus Chrystus?

·     A mo?e pozostajesz na tych u?omkach wiedzy religijnej, które pozosta?y w twojej g?owie z dziecinnego katechizmu? Czy czytasz literatur? religijn??

" A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a? do sko?czenia ?wiata" ( Mt 28, 20 )

·     Jaki jest twój stosunek do Ko?cio?a? Czy czujesz si? odpowiedzialny za Ko?ció?? Czy bronisz go przed   niesprawiedliwymi zarzutami? Czy modlisz si? o dobre i ?wi?te powo?ania kap?a?skie i zakonne? Czy modlisz si? za swojego proboszcza i biskupa, za Ojca ?wi?tego? Czy widz?c z?o w Ko?ciele, modlisz si? za jego sprawców? Czy modlisz si? o to, aby Bóg uchroni? nas przed gorszeniem tych, którzy nie podzielaj? nasze wiary?


2.      Wobec drugiego cz?owieka

"Wszystko wi?c, co by?cie chcieli, ?eby wam ludzie czynili, i wy im czy?cie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy" ( Mt 7, 12 )

·     Czy liczysz si? w swoim post?powaniu z tymi s?owami?

·     Jaki jeste? w rodzinie? Jaki jest twój stosunek do najbli?szych, z którymi dzielisz codzienno?? i czas ?wi?teczny?  

   Czy nie przynosisz do domu wszystkich twoich frustracji, napi?? i kl?sk i nie " wy?adowujesz si? : na najbli?szych?

·     Czy masz czas dla swojego wspó?ma??onka, czy dbasz o rozwój waszej mi?o?ci? Czy umiesz znale?? dla wspó?ma??onka dobre s?owo? Czy mówisz komplementy swojej ?onie, czy rozmawiacie ze sob? na wszystkie trudne tematy waszego ?ycia?

·     Czy masz czas i serce dla swoich dzieci, czy rozmawiasz z nimi, interesujesz si? ich rozwojem, ich problemami, ich relacjami z rówie?nikami?

·     Jaki jeste? dla rodziców? Jaki jest twój stosunek do najstarszych cz?onków twojej rodziny?

" B?ogos?awienie, którzy ?akn? i pragn? sprawiedliwo?ci, albowiem oni b?d? nasyceni" ( Mt 5, 6 )

·     Jaki jeste? w pracy? Czy praca i zarobek jest najwa?niejsz? spraw?, której oddajesz wszystkie swoje si?y i czas?

   Je?eli jeste? szefem - jaki jest twój stosunek do wspó?pracowników? Czy jeste? sprawiedliwy w podziale pracy i dochodów? Czy w twoim miejscu pracy dbasz o dobr? atmosfer?, o poprawne stosunki mi?dzyludzkie? Czy zarobki przeznaczasz na konsumpcje czy te? inwestujesz, aby da? nowe miejsca pracy? Czy uczciwie p?acisz podatki? Czy bierzesz udzia? w nielegalnych operacjach finansowych i w?asno?ciowych? Czy dajesz i bierzesz ?apówki?

·     Je?li jeste? pracownikiem - czy pracujesz uczciwie? Czy rozwijasz si? zawodowo, czy te? poprzestajesz na tym, co wiesz "od zawsze"? Czy starasz si? o utrzymanie dobrej atmosfery w miejscu pracy? Czy jeste? kole?e?ski?

·     Czy kierujesz si? w stosunkach z innymi sprawiedliwo?ci?, to znaczy, czy dajesz ka?demu, co mu si? s?usznie nale?y? Czy nie odbierasz ludziom dobrego imienia prze pomówienia, plotki, k?amstwa? Czy spotkaj?c si? z krzywd? cz?owieka - stajesz w jego obronie, czy te? tchórzliwie wycofujesz si? dla "?wi?tego spokoju"? czy ?wiadomie g?osisz twierdzenia, ?e pewne grup[y ludzi ( Murzyni, ?ydzi itd... ) s? odpowiedzialne za ca?e z?o na ?wiecie?

·     Czy nara?asz ?ycie innych i swoje, nie przestrzegaj?c zasad kodeksu drogowego? Czy prowadzi?e? po spo?yciu    alkoholu? Czy próbowa?e? przekupi? policjanta?

"A Ja wam powiadam: Ka?dy, kto po??dliwie patrzy na kobiet?, ju? si? w swoim sercu dopu?ci? z ni? cudzo?óstwa" ( Mt 5, 28 )

·     Jaki jest twój stosunek do ludzi innej p?ci? Czy patrzysz na kobiet? lub m??czyzn?, jak na obiekt po??dania seksualnego? Czy pozostajesz w trwa?ym zwi?zku pozama??e?skim? Czy mia?e? pozama??e?skie "przygody"? Czy w samotno?ci panujesz nad swoim cia?em?

·     Czy poszukiwa?e? materia?ów pornograficznych? Czy dawa?e? innym jakie? pornograficzne materia?y? Czy   gorszy?e? w ten sposób m?odszych od siebie?

"B?ogos?awieni mi?osierni, albowiem oni mi?osierdzia dost?pi?" ( Mt 5, 7 )

·     Czy wspierasz instytucje zajmuj?ce si? organizowaniem pomocy dla najbardziej ubogich i opuszczonych? Czy dajesz z tego, co ci zbywa, czy umiesz odmówi? sobie czego?, aby podzieli? si? z bardziej potrzebuj?cymi? Czy traktujesz z oboj?tno?ci? ludzi rzeczywi?cie biednych, potrzebuj?cych wsparcia?

·     Czy nadu?ywa?e? dobroci innych? Mo?e wy?udza?e? pieni?dze, dary? Czy zastanawia?e? si? nad tym, ?e inni s?   bardziej potrzebuj?cy od ciebie?

Mi?o?? mi?osierna bli?niego

·     Czy jeste? gotowy przebacza?, tak jak wybacza nam nasz Ojciec? Czy chowasz urazy i jeste? m?ciwy? Czy dochodzisz swojego w sposób niesprawiedliwy? Czy modlisz si? za nieprzyjació?, za tych, którzy ci? skrzywdzili?


3.      Wobec siebie

"Kochaj bli?niego jak siebie samego" ( Mt 19, 19 )


Aby kocha? bli?niego trzeba by? pogodzonym ze sob?, trzeba kocha? siebie.

·     Czy umiesz m?drze i dobrze kocha? siebie? Czy jeste? cz?owiekiem pogodzonym ze sob? i ze swoim ?yciem? Czy ta zgoda pozwala ci by? wobec siebie samego bardziej wymagaj?cym, bardziej stanowczy, bardziej zdecydowanym? Czy jeste? egotykiem wiecznie niezadowolonym z siebie i z innych?

·     Czy jeste? odpowiedzialny za swoje ?ycie, za swoje zdrowie? Czy nie niszczysz ?ycia przez uleganie na?ogom: nadmiernie spo?ywany alkohol, nikotynizm, narkotyki? Czy jeste? pos?uszny wskazaniom lekarza i bierzesz zapisane lekarstwa? A mo?e przeciwnie - jedyn? twoj? troska jest zdrowie i m?czysz siebie i ca?e otoczenie swoimi dolegliwo?ciami i opowiadaniem o nich?

·     Czy umiesz dobrze wykorzystywa? swój czas? Czy jeste? pracowity? Czy ca?y wolny czas sp?dzasz przed telewizorem? Czy jeste? rozs?dny w wydatkach, czy te? lekkomy?lnie rozrzutny?

·     Czy wykorzystujesz talenty i uzdolnienia otrzymane od Boga? Mo?e je lekkomy?lnie i leniwie marnujesz?

***      Ojcze, dzi?ki Twemu ?wiat?u pozna?em mój grzech, pozna?em moj? s?abo??. Pozna?em jak daleko od Ciebie, ja - -syn marnotrawny - odszed?em. Daj mi teraz si??, abym znalaz? odwag?, by do Ciebie powróci? i wobec Ciebie, wobec Twojego Ko?cio?a wyzna? moje grzechy. Daj mi ?ask? doskona?ego ?alu za moje grzechy, daj ?ask? naprawienia wszystkich krzywd. Przez M?k? Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, a mojego Pana, udziel mi przebaczenia moich grzechów. Umocnij swoj? Mi?o?ci? moje postanowienie, aby ?y? w pokoju z Tob? i wszystkimi moimi bra?mi i siostrami, daj mi ?ask? wewn?trznego pokoju. B?d? zawsze ze mn?, Ojcze mojej nadziei.

Jan Andrzej K?oczowski OP
prof. filozofii i duszpasterz, mieszka w Krakowie

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
(C) 2006-2019 Parafia Błogosławionej Bolesławy Lament w Nidzicy