parafianidzica@wp.pl
13-100 Nidzica
ul. ?wirowa 4
tel/fax  0896252605

nr konta parafialnego:
91 8834 0009 2001 0000 0446 0001

 

 

Start
Dramat emigracji m?odych elit z Polski PDF Drukuj Email
Wpisał: ks. Adam Turek   
07.12.2006.
Powyje?d?aj? wszyscy. Hydraulicy, lekarze, piel?gniarki, in?ynierowie, informatycy, robotnicy budowlani, stolarze, co zdolniejsi studenci i uczniowie. Ostatni wyje?d?aj?cy zgasi w Polsce ?wiat?o. A premier naszego kraju powie po raz czwarty: Gracias! albo Yes! 
                               KTO JAKO OSTATNI ZGASI ?WIAT?O?                                          dramat emigracji m?odych elit z Polski 
Rw?cy strumie? emigracji, zw?aszcza ludzi m?odych, przybiera wci?? na sile. Nikt nie wo?a larum, rz?d si? cieszy. A za kilka, kilkana?cie lat, b?dziemy mieli Polsk? bez elit i najbardziej warto?ciowych jednostek. Polska – Matka „wymeldowuje” swoje dzieci ka?dego dnia.
  • GRACIAS NA DZIE? KOBIET

Paskudny by? tegoroczny Dzie? Kobiet. Nie przez aur?, o której dzi? nikt nie pami?ta. 8 marca premier Polski Kazimierz Marcinkiewicz przemówi? po hiszpa?sku. Tylko trzy s?owa: Gracias! Gracias! Gracias! Polski premier dzi?kowa? w ten sposób hiszpa?skiemu szefowi rz?du, Jose Luis Zapatero. Za co? „Za otwarcie rynku pracy dla Polaków. Szef rz?du powiedzia?, ?e jest to decyzja symboliczna, bo wszyscy obywatele z nowych krajów Unii uzyskuj? dzi? "now? wolno??, now? równo?? i now? solidarno??". Marcinkiewicz przypomnia?, ?e Polska ma ogromny potencja?, czyli 10 milionów ?wietnie wykszta?conych 20-latków. Zdaniem premiera wa?ne jest, ?e Hiszpanie swoj? decyzj? og?osili tak wcze?nie - w czasie, gdy inne kraje Unii zastanawiaj? si?, czy wykona? ten sam krok. Dzi?ki decyzji Madrytu Polacy b?d? mogli swobodnie pracowa? w Hiszpanii. Dzi? ma tam legalne zaj?cie 34 tys. Polaków.
- Spodziewamy si?, ?e do pracy tam wyjedzie oko?o 60-70 tys. osób. Tylu ch?tnych jak do Wielkiej Brytanii raczej nie b?dzie - mówi minister Kuberski. Jak wynika z prognoz naszego resortu pracy, Polacy znajd? zatrudnienie przede wszystkim w rolnictwie, przy zbiorze owoców. (cytat za portalem internetowym)
Premier z nieukrywan? rado?ci?  deklaruje, ?e ma 10 mln ?wietnie wykszta?conych m?odych ludzi, niejako od zaraz do oddania. Cieszy si?, ?e to ogromny potencja?. Zgadzam si?, tylko wola?bym, aby ten potencja? pozosta? w Polsce.

  • DWA MILIONY  Z DZIESI?CIU
Wed?ug najnowszych oblicze?, w ci?gu ostatnich dwóch lat, wyemigrowa?o z Polski nawet do 2 mln osób (zdecydowana wi?kszo?? m?odych) w poszukiwaniu pracy. I wyje?d?aj? nadal. Obawiam si?, ?e najczarniejszy scenariusz sko?czy? si? mo?e starym zwyczajem: Ostatni (wyje?d?aj?cy z Polski) gasi ?wiat?o. Czy Polska nie potrzebuje m?odych zdolnych ludzi? Niedawno przeprowadzi?em ostr? rozmow? z matk? Beaty, nastolatki. Matka wymeldowa?a Beat? z powodu trudno?ci, jakie rzeczywi?cie sprawia. Efekt jest taki, ?e dziewczyna pojedzie do o?rodka, daleko od domu, nie mo?e te? uzyska? ?wiadcze? rentowych, bo nie ma sta?ego adresu zameldowania. S?dz?, ?e ka?dy rozs?dny cz?owiek zirytuje si? na postaw? matki. Irytuje mnie tak?e Matka – Polska, która z rado?ci? „wymeldowuje” swoje m?ode dzieci. Legalnie w Anglii jest ju? ponad 250 tysi?cy Polaków, w Szkocji 60 tysi?cy. Szkoci wydali nawet podr?cznik po polsku „Witamy w Szkocji”, u?atwiaj?cy Polakom osiedlanie si? w tym kraju. Miesi?c temu prawie 20 tysi?cy, g?ównie m?odych Polek zako?czy?o zbieranie tysi?cy ton hiszpa?skich truskawek.  Amerykanie przygotowuj? specjalny program, dzi?ki któremu zatrudnia? b?d? polskie piel?gniarki. W Polsce obecnie brakuje ju? 4.000 piel?gniarek, a przy obecnym tempie exodusu, za 4 lata deficyt osi?gnie ponad 60 tysi?cy. Du?czycy i Szwedzi inwestuj? w kursy przysposabiaj?ce do pracy polskich lekarzy, wyje?d?aj?cych tam coraz gromadniej.
  • PRZYKRA KONIECZNO?? WYJAZDU
Gracias, gracias, gracias – to gorzkie s?owa, zdradzaj?ce zjawisko bardzo niepokoj?ce. Z sonda?u TNS OBOP: 87 proc. Polaków uwa?a, ?e z naszej pracy za granic? najwi?ksze korzy?ci maj? kraje, do których wyje?d?amy. Dla ponad 70 proc. badanych wyjazd za chlebem to nie szansa, ale przykra konieczno??. - Gdy Europa zacz??a si? otwiera?, w pierwszej kolejno?ci wyje?d?a?a najbardziej rzutka i twórcza m?odzie?. Dla takich jak oni otwarcie rynków pracy UE jest wielk? szans?. Wielu z nich zaczyna?o od zmywania naczy?, ale teraz robi? karier? w zawodzie. To jest i ich sukces, i sukces Polski - mówi Krzysztof Kose?a, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. - I tylko ?al, ?e tego potencja?u nie wykorzysta?a nasza gospodarka, a skorzysta?a Wielka Brytania czy Irlandia. (cytat za portalem internetowym).

Nie ma dzi? ?adnej polityki, która zmierza?aby do zatrzymania w Polsce m?odych i zdolnych ludzi. Odnie?? mo?na wra?enie, ?e Matka – Polska cieszy si? z emigracji m?odych Polaków. Im wi?cej ich wyjedzie, tym korzystniej b?d? wygl?da? statystyki spadku bezrobocia. To nie tylko moje zdanie. Jak sami Polacy oceniaj? boom emigracyjny? TNS OBOP:
Ponad 60 proc. badanych uwa?a, ?e rz?d nie zrobi? nic, by m?odzi Polacy mieli prac? w kraju. 23 proc. - ?e w?adze zrobi?y znacznie mniej, ni? mog?y.

Trwa drena? polskich mózgów, którego fina?em mo?e by? ostry kryzys gospodarczy i spo?eczny. To wielkie s?owa, ale w?a?nie obecnie rozgrywa si? dramat, którego skutki dosi?gn? nas w przysz?o?ci. Problemu nie widz? w tym ani pos?owie, ani senatorowie, ani rz?dz?cy czy liderzy partii politycznych. Nie ma ?adnych sygna?ów, które mo?na by?oby odczyta?: „Nie wyje?d?ajcie! Jeste?cie potrzebni Polsce i w Polsce”. Polski rz?d powinien zabiega? o otwieranie dla nas zagranicznych rynków pracy. Zdobyte za granic? do?wiadczenia, zarobione tam i zainwestowane w Polsce pieni?dze to wielka warto??. Ale to nie mo?e si? odbywa? kosztem polskiego rynku pracy. A tu mamy prawdziwe bariery, z którymi rz?d powinien walczy?: Wysokie koszty zatrudniania czy wci?? sztywny i przestarza?y kodeks pracy - mówi prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich Andrzej Malinowski.

Dla 84 proc. Polaków wyjazdy m?odych to powód do wstydu. Dumnych jest tylko 10 proc.; reszta nie ma zdania.
NIE WYJE?D?AJCIE !

Zamiast „Gracias”, wola?bym us?ysze? jakie? sygna?y, zdradzaj?ce, ?e komu? zale?y na tym, aby najlepsi m?odzi ludzie nie wyje?d?ali z kraju. Obni?enie kosztów pracy i zmiana kodeksu pracy (o czym wy?ej), to niektóre z pomys?ów. Dorzuc?, po rozmowach z ró?nymi ?rodowiskami, jeszcze kilka prostych sygna?ów – preferencyjne zasady zak?adania firm przez absolwentów, specjalne linie kredytowe dla tych?e czy cho?by jeszcze bardziej przekonuj?cy system ulg dla pracodawców przy zatrudnianiu m?odych ludzi. Wiem, ?e m?odzie? to nie jedyna kategoria ludzi, których nale?y obj?? trosk?. Ale bez m?odych, którzy pozostan? w Ojczy?nie, nie ma przysz?o?ci dla narodu. Wreszcie co? bardziej podstawowego – zmiana j?zyka, przez tych, którzy reprezentuj? Matk? Polsk?. Nie ?adne „gracias”, ale wo?anie: „Pozosta?cie w Ojczy?nie. Jeste?cie tutaj potrzebni. Postaramy si? stworzy? warunki ?ycia i pracy dla Was. Za granic? wyje?d?ajcie tylko na wakacje!”. Rozumiem m?odych ludzi, którzy podejmuj? decyzj? o wyje?dzie do pracy za granic?. W skrzynce mailowej i komórce p?czniej? mi adresy i numery tych, którzy wyjechali. Rozumiem ich. Ale nie rozumiem „gracias”, nie rozumiem milczenia odpowiedzialnych za kszta?t mojej Polski. Zawsze namawiam tych, którzy my?l? o emigracji, aby pozostali, ?eby jeszcze si? rozgl?dn?li, mo?e co? tutaj znajd?. Ale jak znajd?, kiedy nikt o tym nie my?li i nie zach?ca ich, ?eby pozostali.
Zjawisko masowej emigracji Polaków, przypominam, ?e g?ównie m?odych, doczeka?o si? ju? miana najwi?kszego fenomenu spo?ecznego w ostatnich latach.
Blisko 80% studentów ko?cz?cych studia w tym roku, my?li o wyje?dzie za granic?.
"Je?li chodzi o imigracj? w tak krótkim czasie i z jednego kraju, niew?tpliwe ta jest najwi?ksza, z jak? kiedykolwiek mieli?my do czynienia" - mówi? niedawno brytyjskiemu "Timesowi" profesor demografii na Oxford University David Coleman.

Nim ostatni Polak wyjedzie i zgasi ?wiat?o, jestem przekonany, ?e trzeba co? zrobi?.  Na razie mog? wo?a?: „Nie wyje?d?ajcie”.

Ks. Mietek Puzewicz

Zmieniony ( 07.12.2006. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Imieniny

22 Kwietnia 2019
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Heliodor, Kajus,
Leonia, Leonid,
Łukasz, Soter,
Strzeżymir, Teodor
Do końca roku zostało 254 dni.

Go?cimy

Odwiedza nas 1 gość

Statystyka

Użytkownicy: 769
Nowości: 295
Linki: 7
(C) 2006-2019 Parafia Błogosławionej Bolesławy Lament w Nidzicy